صفحه اصلی > مطالب > فرآیند تولید خرما

فرآیند تولید خرما

11 / بهمن / 1391

فرآیند تولید محصول در شرکت پیروز نخل بم:

بسته بندی مدرن اتوماتیک

 

دریافت نخل (خرما) از نخلستان

میز بازرسی و کنترل

ایستگاه پالت زنی

اتاق گاز و ضدعفونی

میز بازرسی

سالن بسته بندی

نوار فالب بندی شده

جایگیری خرما در قالبها

گازدهی

وکیوم

لیبل زنی

سردخانه و بازار فروش

بسته بندی مدرن دستی

 

دریافت نخل (خرما) از نخلستان

میز بازرسی و کنترل

ایستگاه پالت دستی

اتاق گاز خرما تازه برای فریزکردن

میز بازرسی

اسپری روغن

بسته بندی خرما

نوار ظروف بسته کوچک

برچسب زنی

توازن

سردخانه و بازار فروش